Evaluatie


We zijn op in onze school geen voorstander van evaluaties met punten. Daarom hanteren we vanaf de kleinste kleuters tot en met de 3de graad een evaluatiesysteem met symbolen.
We gebruiken we 4 symbolen: een eitje – een rups – een cocon – een vlinder.
Respectievelijk willen deze zeggen: aanzet is gegeven – gedeeltelijk verworven – doelstelling bereikt – expert.

In de 3de graad willen we onze leerlingen voorbereiden op het secundair onderwijs en daarom laten we hen alvast gewoon worden aan een puntensysteem die worden weergegeven door percentages.

Naast toetsmomenten (nadat een leerstofonderdeel is afgerond) proberen we zo breed mogelijk en zo gevarieerd mogelijk te evalueren. Dat wil zeggen dat we de kinderen permanent (= doorheen het hele schooljaar) observeren, begeleiden, bijsturen waar nodig en terug evalueren. We proberen dit te doen aan de hand van zoveel mogelijk verschillende evaluatievormen: bv. observaties, zelfevaluaties, peerevaluaties, co-evaluatie, gesprekken, portfolio …
Bovendien proberen we zoveel mogelijk te focussen op het positieve: wat kennen/kunnen kinderen al? En dit met het oog op wat de kinderen nog moeten verwerven.
We proberen te kijken naar een persoon in zijn geheel, naar zijn talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, gemeten met verschillende instrumenten en in verschillende contexten geobserveerd. We proberen ook de kinderen zelf in de mate van het mogelijke bij het evaluatieproces te betrekken.

Bent u ouder van de school, dan kan je de interne informatie i.v.m. evaluatie hieronder downloaden.