Visie

Freinetschool De Vlindertuin is een school gelegen op een prachtig groen

 domein waar we inzetten op:

kinderen die verwonderd in de wereld staan,

kinderen die groeien in het samen leven,

kinderen die stappen zetten in zelfstandigheid en initiatief.

Onze waarden

In onze Freinetschool vinden we heel wat waarden belangrijk. Deze waarden zijn niet zomaar een lukrake opsomming. We hebben met ons schoolteam goed nagedacht over waar we accenten willen leggen en over hoe we als kleine gemeenschap samen willen leren en leven.  We hebben de pedagogische visie van Célestin Freinet omgezet naar een hedendaagse en vooral eigen schoolvisie. 

Voor ons vormen vertrouwen en respect fundamenten om goed te  kunnen samenwerken en samenleven. We vinden wederzijds vertrouwen en respect tussen leerkrachten, kinderen en ouders in alle mogelijke richtingen dan ook een basisvoorwaarde voor iedereen die deel wil uitmaken van onze school. Respect voor elkaar volstaat natuurlijk niet. We vinden het onze taak als volwassenen om de kinderen ook respect voor mensen, voor materialen en voor meningen bij te brengen. Het is in deze respectvolle sfeer dat we samen school willen maken.

Als team willen we dan ook bewust het goede voorbeeld geven. Iedereen mag er zijn, op zijn of haar eigen manier. We willen iedereen waarderen voor de eigen inbreng, hoe groot of hoe klein ook.

We zijn er ook van overtuigd dat een open sfeer waarbinnen iedereen op een respectvolle en beleefde manier zijn of haar eigen  mening kan uiten ervoor zorgt dat we dit ook kunnen leren aan onze kinderen. We kiezen bewust voor een positieve,  constructieve en eerlijke manier van communicatie en samenwerken.

Wanneer je kiest voor Freinetschool de Vlindertuin krijgt het woordje ‘SAMEN’ een extra dimensie. We willen iedereen een warm gevoel geven, een wij-gevoel, een sterk gevoel van verbondenheid. Ons doel is dat zowel kinderen, ouders, leerkrachten, bezoekers als mensen met wie we nauw samenwerken graag naar school komen en ze zich hier thuis voelen. Leerkrachten en directie werken op een positieve en constructieve manier samen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat SAMEN school maken, SAMEN spelen, SAMEN werken en SAMEN leren ons als mens verrijkt .

We willen door deze verbondenheid een sterke betrokkenheid realiseren van iedereen via  verschillende vormen van participatie. De kinderen worden via de klasraad en de Vlinderpraat (voorheen kinderparlement) intens bij het klas- en schoolgebeuren betrokken. Ouders kunnen op hun beurt actief deelnemen via de gezamenlijke kring op maandagochtend, het mee op uitstap gaan, een eigen inbreng in een van onze ouderwerkgroepen of het VlinderkaffeeDe sterke betrokkenheid van de leerkrachten komt tot uiting in het dagelijkse contact met ouders, het deel uitmaken van een ouderwerkgroep en de maandelijkse pedagogische vergaderingen met het team.

Ook al zijn we als school niet heel groot, we hechten toch heel veel belang aan duidelijkheid en structuur op verschillende niveaus. Enerzijds willen we dit bieden op klasniveau door te werken met een duidelijke routines en duidelijke klasafspraken. Anderzijds stemmen we op schoolniveau onze werking in de verschillende klassen zo goed mogelijk op elkaar af. We willen de kinderen met behulp van goed doordachte leerlijnen voor de verschillende freinet-technieken en leerdomeinen laten groeien doorheen de verschillende klassen.  Zo streven we continuïteit na die je nodig hebt om de nodige innerlijke rust te bieden voor iedereen.

We vinden het steeds heel bijzonder wanneer we kinderen op het einde van het 6de leerjaar als zelfbewuste tieners kunnen loslaten. We proberen de kinderen tijdens hun tijd hier op school zich bewust te laten worden van hun talenten, maar ook van hun groeikansen. Eén van onze belangrijkste doelen is dat elk kind, doordat het zichzelf kan en mag zijn hier op school, een positief zelfbeeld ontwikkelt en op ontdekking leert gaan, leert ‘durven’. 

 Ik… de andere… de maatschappij

Alle kinderen groeien op in een snel evoluerende maatschappij. We willen hen wapenen om hun eigen weg te kunnen zoeken, we willen hen zoveel mogelijk vaardigheden bijbrengen om zelf bewust keuzes te maken nu en voor hun eigen toekomst.
We willen de kinderen leren zich bewust te zijn van de invloed die ze uitoefenen op elkaar en van de invloed die op hen wordt uitgeoefend, en we leren hen zich bewust te zijn van hun omgeving. We willen hen ook leren dat zij zelf deel uitmaken van het geheel en dat ook zijzelf verandering kunnen teweeg brengen. We brengen hen vaardigheden bij om dit te kunnen doen.

We kiezen er als school voor om op ons schooldomein de kinderen kansen te bieden die ze in onze snel evoluerende maatschappij misschien niet altijd meer krijgen. Op ons natuurlijk, avontuurlijk speeldomein krijgen ze de ruimte en de kans om voluit te ravotten. En tegelijkertijd leren we hen respectvol om te gaan met ons eigen stukje natuur. We vinden het ook belangrijk kinderen milieubewust op te voeden, ook zij hebben de toekomst van onze wereld in handen.

We willen de kinderen ook leren kijken ‘over de grenzen heen’, hen maatschappijbewust maken. We willen ‘andere werelden’, hoe groot of hoe klein ook , hoe dichtbij of hoe veraf ook, ontdekken en beter leren kennen. We gebruiken taal als hulpmiddel om de wereld te verkennen. Door zelf teksten te schrijven (brieven, mails, vragen, …) kunnen we informatie verzamelen. Deze informatie kunnen we dan ook weer opschrijven om zo te kunnen bijhouden. Vanzelfsprekend speelt de actualiteit ook een belangrijke rol in onze klaswerking.

Bewuste keuze voor Freinet

We onderscheiden ons van andere scholen omdat onze werking anders is. Enerzijds stimuleren we op zoveel mogelijk momenten en op zoveel mogelijk manieren de eigen inbreng van de kinderen. We gaan ontzettend graag aan de slag met hun ideeën, hun verhalen, hun manier om iets te ontdekken of te onderzoeken. We laten zoveel mogelijk ruimte voor de eigen fantasie en creativiteit. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles altijd en overal op de eigen manier kan. De leerkrachten bepalen natuurlijk de grenzen waarbinnen dit alles kan.
We hanteren een aantal freinet-technieken om samen met de kinderen op een herkenbare en goed gestructureerde manier te werken en te leren. Tijdens de praatronde gaan we op zoek naar verhalen en ontdekkingen van de kinderen waar we iets van kunnen leren of die ons uitnodigen om iets verder te onderzoeken. Deze inbreng van de kinderen kan er ook voor zorgen dat de leerkrachten erna activiteiten aanbieden die hierbij aansluiten. De kinderen gaan tijdens onderzoek en de werktijd zo zelfstandig mogelijk aan de slag. We kiezen voor verschillende coöperatieve werkvormen waarbij de kinderen mee verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.
In de lagere school krijgen de kinderen ook een eigen werkplan om steeds meer te leren hun eigen werk te plannen en te bewaken.

Onze visie op leren

Onze school is er natuurlijk in de eerste plaats voor de kinderen. We willen het kind centraal plaatsen doorheen de belevingen en leermomenten van de dag. Dat wil echter niet zeggen dat de kinderen het altijd voor het zeggen hebben en ze zo maar hun gang kunnen gaan. Dat wil wel zeggen dat we zoveel mogelijk ideeën van de kinderen aangrijpen om dingen te ontdekken, te onderzoeken en te leren, kortom als het kan gaan we zelfgestuurd leren. Naast de rol van het kind is natuurlijk ook de rol van de leerkracht ontzettend belangrijk bij het leren. Waar de ideeën van de kinderen tekort schieten om de vooropgestelde leerdoelen aan bod te laten komen, levert de leerkracht de nodige input hiervoor. We spreken dan – met terminologie van Freinet – van het “part du maître” ofwel de professionaliteit van de leerkracht.  

We willen de kinderen ook leren om zo zelfstandig en zo actief mogelijk aan de slag te gaan en zetten daarom  o.a. via onderzoekjes in op zelfontdekkend leren.  We zijn ervan overtuigd dat “leren door doen, door te experimenteren” het leren bevordert. Als je deze eigen ervaringen combineert met “leren van elkaar” en “vertellen aan elkaar” worden nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes grondig verankerd. Onze manier van werken vereist van de kinderen dan ook een bepaalde mate van zelfstandig kunnen werken.

Vaak horen we “laat een kind toch kind zijn”. En dat is wat ook wij nastreven. We laten de kinderen inderdaad echt kind zijn, maar we leren hen tegelijkertijd ook verantwoordelijkheden opnemen van zodra ze dit kunnen. We laten de kinderen zoveel mogelijk zelf doen en zelf ondernemen, onze rol als leerkracht is om hen hierin te begeleiden en te coachen.

Een belangrijke rol voor de leerkrachten is weggelegd in het ontdekken van talenten van de kinderen. We proberen zo vaak mogelijk talenten van iedereen in de kijker te zetten en van deze talenten gebruik te maken om te groeien. We zijn ervan overtuigd dat via de talenten van de kinderen we hen kunnen helpen om ook op andere gebieden (waar ze minder sterk in zijn) stappen vooruit te zetten. We proberen elk kind dan ook zo goed mogelijk te kennen om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan zijn of haar noden. Daarom kiezen we er ook voor om samen met de kinderen bewust bezig te zijn met het sociaal-emotionele luik van hun persoonlijkheid. We leren hen enerzijds inzicht te krijgen in zichzelf. Anderzijds leren we hen omgaan met elkaar en met anderen. Daarnaast leren we hen ook heel bewust zorgen voor elkaar. Daarom kiezen we ook voor graadklassen. Om de 2 jaar zijn de kinderen ‘oudste’ in de klasgroep en leren ze de verantwoordelijkheden die hierbij horen opnemen en leren ze ‘de jongsten’ in de klasgroep wegwijs te maken in de werking van de klas en hen te helpen.

We kiezen er als school bewust voor om systematisch met huiswerk te werken in de lagere school.

We zien huiswerk als een belangrijke manier om kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor hun eigen leerproces. We doen dit stap voor stap en we breiden het huiswerk per leerjaar/graadklas een beetje uit. We kiezen ook voor huiswerk als voorbereiding op de secundaire school. Daarnaast kiezen we er bewust voor omdat we weten dat met enkel op school inoefenen de kinderen een aantal belangrijke vaardigheden onvoldoende zouden verwerven. Dit gaat vooral over een aantal vormen van automatiseren: letters herkennen, getallen splitsen, maaltafels vlot kennen, spellingregels inoefenen, Franse begrippen leren…. We willen graag de verantwoordelijkheid hiervoor delen met ouders. Het is ook fijn voor de kinderen en de leerkrachten dat ouders actief betrokken zijn bij het leerproces van hun kinderen.

We kiezen ook voor zinvol huiswerk. Huiswerk is het inoefenen van aangeleerde leerinhouden, het uitwerken van opdrachten die aangebracht werden in de klas, het verzamelen van materiaal in het kader van een onderzoek, het voorbereiden van een presentatie van een onderzoek, een boek, actua, … in de klas. De leerkrachten geven via een vast/duidelijk systeem huiswerk en volgen goed op  wie al dan niet in orde is met het huiswerk. Niet om iemand terecht te wijzen, maar wel om iemand te leren zich aan afspraken te houden en hoe langer hoe meer deze verantwoordelijkheid te dragen.

We willen leerlingen hierdoor voorbereiden op het secundair onderwijs. Daarnaast willen we hen hier ook op een correcte manier mee leren omgaan. We willen de kinderen leren dat punten niet dienen om zich te meten met anderen, maar dat dit vooral een instrument is om te reflecteren over hun eigen resultaten en inspanningen. Verder kiezen we bewust enkel voor punten op de kennisvakken (wiskunde en taal) en behouden we een evaluatie met symbolen, letters of woorden voor de andere leerdomeinen (freinettechnieken, onderzoek, muzische vorming). Ten slotte vinden we de mondelinge en schriftelijke toelichting van leerkrachten bij de resultaten minstens even belangrijk.

Taal op onze school

Geschreven taal krijgt een bijzondere plaats in ons onderwijs. We werken veel met verslagen (van de praatronde, van de klasraad, van het kinderparlement). We willen taal zo functioneel mogelijk laten zijn, er écht dingen mee doen zodat andere mensen wat we zelf geschreven hebben ook kunnen lezen en er iets mee zijn. Daarom maken we zelf uitnodigingen, brieven, klas- en schoolkranten, …  We proberen zo veel mogelijk te lezen en te schrijven in een voor de kinderen zinvolle context.

Van bij de kleinste kleuters werken we ook met vrije teksten. Aanvankelijk tekenen de kinderen iets en de juf schrijft erbij wat ze getekend hebben. Naarmate ze groter worden stempelen of schrijven de kinderen er zelf een woord, een zin of een tekst bij. Kinderen leren ook hun tekst mooi vorm te geven. Eerst in hun eigen vrije tekstenboek, later op de laptop of computer.

Wiskunde op onze school

Aan veel activiteiten in de kring en ontdekkingen die kinderen doen, zitten reken- en wiskundeaspecten. Als de leerkracht deze tot een gezamenlijke rekenactiviteit maakt, onderzoeken kinderen de wiskundige kant van hun leef- en belevingswereld. Er wordt veel belang gehecht aan de echtheid van het rekenen. Er wordt geteld en vergeleken, gemeten en geschat. Van de maat van schoenen tot de omtrek van de bomen op het schooldomein, de grootte van het moestuintje dat we willen maken,  …

Daarnaast is er ook ruimte voor instructielessen om bepaalde formules, inzichten, … mee te geven. We werken hierbij volgens de didactische principes van de cahiers van het ijsbergrekenen (GO!).

Evaluatie

Wanneer jullie als ouders voor onze school kiezen, kiezen jullie ook voor onze manier van evalueren. We hechten evenveel belang aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jullie kinderen als aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. We willen op beide vlakken de lat ook hoog genoeg leggen en kwalitatief onderwijs blijven bieden.
Ook onze school moet de eindtermen proberen bereiken met zoveel mogelijk kinderen. Concreet volgen we de officiële leerplannen van het Go!
Drie keer per jaar is er een rapport voor de kinderen en bijhorend oudercontact voor de ouders. Enerzijds krijgen jullie een beeld van de sociaal-emotionele evolutie van jullie kind, anderzijds wordt de cognitieve evolutie besproken.
In  de lagere school geven we de evaluatie voor de verschillende leerdomeinen en leerdoelen weer met behulp van symbolen (eitje- rups – cocon- vlinder). 
Wanneer we vaststellen dat voor een kind de leerstof voor een bepaald leerdomein te moeilijk is, gaan we in eerste instantie remediëren (dit is herhalen). Wanneer we merken dat het nog te moeilijk blijft voor een bepaald onderdeel, gaan we in onderling overleg met de ouders bespreken hoe we het kind verder zullen begeleiden. We vinden daarom ook op dit vlak open communicatie en samen zoeken naar oplossingen, hulpmiddelen enorm belangrijk. Indien gewenst door de ouders of door de school, kan er ook advies gevraagd worden bij het CLB i.v.m. de verdere begeleiding van een kind